Представяне на проекта „Региони на устойчивите обществени поръчки – SPP Regions“

SPP Regions насърчава създаването и разширяването на 7 европейски регионални мрежи на общини, които работят заедно за устойчиви обществени поръчки (SPP) и иновативни обществени поръчки (PPI).
Мрежите са насочени към пряко сътрудничество в дейностите по обществените поръчки за еко иновативни решения, изграждане на капацитет и обмен на опит и знания. Обществените поръчки, осъществени в рамките на проекта, ще постигнат спестявания от 54,3 GWh/год. първична енергия и производство на 45 GWh/год. енергия от възобновяеми източници. Фокусът на тези поръчки ще бъде в следните области:

  • използване на енергия в обществени сгради;
  • превозни средства и транспорт;
  • доставка на храна и кетъринг.

 

                      

 

Резултати от проекта
Проектът също цели да насърчи работата в мрежа и обмена на знания и опит на европейско равнище чрез разширяване на Европейската мрежа за устойчиви поръчки Procura+.
По време на изпълнението на проекта ще бъдат разработени редица доклади, насоки, ръководства и други инструменти за публичните органи, които се интересуват от SPP и PPI:

  • шест доклада за съществуващите SPP и PPI мрежи;
  • актуализирано ръководство Procura+, като част от Европейската мрежа за устойчиви поръчки;
  • доклади за опита на регионалните мрежи;
  • доклади за настоящето състояние на оценката на пазарната ангажираност; стойността в жизнения цикъл; изходните спецификации, обвързани с резултатите и циркулярните поръчки;
  • три инструмента за изчисляване на спестените енергия и емисии на CO2;
  • 42 еко иновативни добри практики;
  • видео „Как да осъществим успешни SPP и PPI процедури?“

Проектът ще разшири своя обхват до 10 нови региона, желаещи да подобрят своите SPP и PPI дейности чрез работа в мрежи с други подобни региони.

SPP Regions се осъществява с финансовата подкрепа на програмата на ЕС „Хоризонт 2020“ и се координира от ICLEI – Местни власти за устойчиво развитие.

 

В рамките на проекта SPP Regions се създаде Българската мрежа за устойчиви и иновативни обществени поръчки, като част от Общинската мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия. Тя ще следва най-добрите примери и опита на вече съществуващите мрежи за устойчиви и иновативни обществени поръчки в Европа. Мисията на българската мрежа е да изгради обща култура в своите членове в областта на устойчивото развитие чрез разработването и прилагането на иновативни устойчиви обществени процедури.

На 14 октомври 2015 г. в Габрово се проведе учредителната среща на мрежата, членове на която в момента са 15 общини и една общинска енергийна агенция. Мрежата за устойчиви и иновативни обществени поръчки е отворена към всички български общини, желаещи да се включат и да ползват резултатите и услугите, предлагани от проекта.

 

За контакти: Калинка Накова, Изпълнителен директор на Общинска мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия, и Десислава Колева от Община Габрово